Anmälningsblankett för evenemanget

Använd inte tecknen < och > på blanketten
   
Du håller på att anmäla dig till evenemanget:
FiSSc: Båtförarkurs 10.03.2023 - 12.03.2023
* märkta uppgifter är obligatoriska
Efternamn *
Förnamn *
Scoutnamn (tilltalsnamn)
Titel
Tilläggsrad för adress
Adress *
Postnummer *  
Postkontor *
Land, om annat än Finland
Annan adress
Kön*
Födelsedatum*
(format dd.mm.åååå)
Klicka på kalendern och välj datum
Telefonnummer *
E-postadress*
Fototillstånd *
Samtycke
 
För att stöda kommunikationen och marknadsföringen i scouterna tas fotografier och filmsnuttar vid de olika scoutevenemangen. Vår önskan är att ge en möjligast mångsidig, trovärdig och genuin bild av verksamheten. Bildmaterialet används av Finlands Scouter, Finlands Svenska Scouter r.f., scoutdistrikten, regionorganisationer samt av scoutkårer, i enlighet med Finlands Scouters anvisningar och villkor. Bilderna kan lagras i scouternas bildarkiv.
 
Samtycket är frivilligt och du kan neka användningen av bildmaterial på dig genom ditt val här. Bild- och videomaterial tas inte ur bruk retroaktivt. Alla förfrågningar gällande användning av foto- och videomaterial görs skriftligen till adressen viestinta@partio.fi. Principer för behandling av personuppgifter inom scouterna beskrivs i dokument och anvisningar som finns på adressen www.scout.fi/dataskydd eller www.partio.fi/tietosuoja

Specialdiet

Avgifter

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/


*  Deltagaravgift


  Kompendium


Infobrevet till pappers eller per e-post

Ca tre veckor före kursen skickas ett infobrev ut med mer information om kursen. Infobrevet skickas ut per e-post till alla deltagare (och deltagarnas vårdnadshavare) som har en e-postadress i kuksa. Dessutom skickas brevet till pappers till alla som inte här har kryssat i att e-postversionen räcker. (OBS; ifall du väljer att få infobrevet endast som e-post, så måste du först försäkra dig om att du(och/eller din vårdnadshavare) har en fungerande e-postadress i Kuksa.)
  Jag vill ha brevet:


Deltagarlista

I infobrevet som skickas ut till deltagarna inför evenemanget ingår en deltagarlista där deltagarna nämns med namn, kår och hemort. Listan finns med bland annat för att underlätta koordinering av transport eller förberedelser. Kontaktuppgifter finns inte med i listan, men kan med ditt medgivande ges ut av kansliet åt andra deltagare.

KÅRLEDARE OBS! Om du som kårledare anmäler medlemmar till evenemang så måste du kolla upp denna fråga med medlemmen (som är myndig)/medlemmens vårdnadshavare.

*  Mina uppgifter i deltagarlistanAnnulleringsprinciper

Anmälningen är bindande fr.o.m. 15.1.2023. Ifall du får förhinder och inte kan delta så är det viktigt att du meddelar detta till gunilla.edelmann@scout.fi så fort som möjligt. Om du annullerar senare än 30 dagar före evenemanget bör du betala halva avgiften. Om du annullerar senare än fem dagar före bör du betala hela avgiften. Ifall av sjukdom kan du ansöka om att få deltagaravgiften tillbakabetald via scoutförsäkringen. För ansökningen behöver du ett läkarintyg

KÅRLEDARE OBS! Om du som kårledare anmäler medlemmar till evenemang så måste du informera dem (och deras vårdnadshavare) om annulleringsprinciper.

*  Annulleringsprinciper

Rätt att göra förändringar

FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

KÅRLEDARE OBS! Om du som kårledare anmäler medlemmar till evenemang så måste du informera dem (och deras vårdnadshavare) om denna klausul.
*  Rätt att göra förändringar


   
 
Tilläggsuppgifter

Risker gällande coronaviruset i scoutverksamhet
Jag är medveten om riskerna som coronavirus medför då jag anmäler mig själv eller ett barn som jag är vårdnadshavare för. Jag intygar att jag eller barnet inte deltar i scoutevenemang sjuk eller ens med lindriga symtom. Om jag själv eller barnet hör till en riskgrupp, har jag noggrant utvärderat deltagandet i evenemanget. För noggrannare information gällande hygien- och säkerhet på evenemanget, kontakta evenemangsarrangören.
Jag förstår riskerna som coronaviruset kan förorsaka i scoutverksamheten *